O firmie

Fundusze UE

Realizujemy działania w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy PPUH „KOMIREX” Spółka jawna Jan Adam Mirończuk na rynku włoskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

POPW.01.02.00-20-0010/21

 

Celem projektu internacjonalizacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego KOMlREX Sp.j. Jan Adam Mirończuk jest przygotowanie do wejścia na rynek włoski.

W efekcie projekt przyczyni się do dywersyfikacji rynków zbytu, wzrostu sprzedaży, zwiększenia przychodów i zatrudnienia w firmie, a także rozpoznawalności marki Złote Runo na rynku włoskim.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 158 508,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: dofinansowanie 134 731,80 PLN

 

PPUH „KOMIREX” Sp. j. Jan Adam Mirończuk ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na wytworzenie materiałów promocyjnych w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy PPUH „KOMIREX” Spółka jawna Jan Adam Mirończuk na rynku włoskim” nr POPW.01.02.00-20-0010/21 realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020.
W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z przedmiotem zamówienia opisanym w załącznikach oraz złożenie oferty w terminie do dnia 16.02.2022 r. do godziny 15.00. Decyduje data wpływu.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowo-cenowy
– Oświadczenie

 

 

PPUH „KOMIREX” Sp. j. Jan Adam Mirończuk ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup usługi doradczej polegającej na opracowaniu nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności PPUH „KOMIREX” Sp. j. Jan Adam Mirończuk (dokumentacja aplikacyjna do Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020).

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z przedmiotem zamówienia opisanym w załącznikach oraz złożenie oferty w terminie do dnia 12.04.2021 r. do godziny 12.00. Decyduje data wpływu.

Zapytanie ofertowe
– Formularz ofertowo cenowy
Oświadczenie